POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA CODERSCREW 

I. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Stowarzyszenie CodersCrew z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: “RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie CodersCrew z siedzibą we Wrocławiu (ul. Drukarska 37/78, 53-311 Wrocław), wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000744745, NIP: 8992849210, REGON: 381026903 (dalej: “Stowarzyszenie”).

Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować:
1) pisemnie na adres: Stowarzyszenie CodersCrew, ul. Drukarska 37/78, 53-311 Wrocław,
2) pocztą elektroniczną: rodo@coderscrew.pl
3) lub pod numerem telefonu 534 900 526.

 

2. SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Stowarzyszenie jest uprawnione do pozyskiwania Twoich danych osobowych:

1) bezpośrednio od Ciebie, na przykład w sytuacji, gdy:
a) skontaktujesz się ze Stowarzyszeniem, podając przy tym swój adres e-mail, imiona, nazwisko lub jakiekolwiek inne dane osobowe (takie jak numer telefonu, adres zamieszkania, wykształcenie, zainteresowania (hobby), doświadczenie zawodowe, status studenta (Uczelnia, kierunek i rok studiów, numer indeksu), aktualne miejsce zatrudnienia lub zajmowane stanowisko, informacje o poszukiwaniu pracy itp.)
b) wstąpisz do lub będziesz działał na rzecz Stowarzyszenia,
c) weźmiesz udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie,
d) przekażesz darowiznę na rzecz Stowarzyszenia,
e) odwiedzisz stronę internetową lub pozostałe media (np. kanały social media) Stowarzyszenia lub organizowanego przez nie wydarzenia,

2) od podmiotów trzecich, na przykład od:
a) mocodawcy w razie udzielonego pełnomocnictwa,
b) pracodawcy,
c) strony czynności prawnej zawartej ze Stowarzyszeniem,
d)Twojego przedstawiciela ustawowego,

jak również z powszechnie dostępnych:

e) ewidencji i baz danych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
f) informacji, które zamieszczasz na publicznych profilach w portalach i mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn, GitHub czy Facebook.

 

3. RODZAJE POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rodzaj pozyskiwanych danych osobowych i cel ich przetwarzania zależy od konkretnej sytuacji i może obejmować w szczególności:

imiona, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub poczty elektronicznej, numer telefonu) – w tym zwłaszcza w celu kontaktowania się z Tobą przez Stowarzyszenie, w szczególności gdy:
– zgłosiłeś/aś chęć uczestnictwa w jego aktywnościach (np. poprzez udział w rekrutacji do Stowarzyszenia) czy organizowanych przez nie wydarzeniach,
– zwróciłeś/aś się z zapytaniem do Stowarzyszenia
– zainicjowałeś podjęcie przez Stowarzyszenie jakichkolwiek czynności na Twoją rzecz,
jak również dla założenia Twojej skrzynki pocztowej w domenie Stowarzyszenia, a także do celów marketingowych,

informacje o:
– wykształceniu, zainteresowaniach (hobby) i doświadczeniu zawodowym,
– o statusie studenta (Uczelnia, kierunek i rok studiów, numer indeksu),
– o aktualnym miejscu zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,
– o poszukiwaniu pracy,
– o  utworzonych przez Ciebie profilach na portalach typu LinkedIn czy GitHub
na przykład w celu:
– otrzymania przez Ciebie dodatkowych korzyści (takich jak możliwość wypożyczania większej ilości książek na niektórych uczelniach, związana z działaniem na rzecz Stowarzyszenia),
– zarekomendowania Twojej kandydatury firmom współpracującym ze Stowarzyszeniem, poszukującym pracowników, współpracowników lub stażystów,
– zaoferowania Twojego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach,
– lepszego dopasowania projektów i działań oferowanych przez Stowarzyszenie do Twojego wykształcenia i preferowanych kierunków rozwoju zawodowego,

 

informacje o aktywności w ramach lub na rzecz Stowarzyszenia, w tym w organizowanych przez nie wydarzeniach, a także o dacie rozpoczęcia Twojej współpracy ze Stowarzyszeniem i o działach Stowarzyszenia, w których jesteś aktywny/a – zwłaszcza dla celów dostosowywania się do Twoich potrzeb (np. zaproponowania uczestnictwa w kolejnych projektach, odpowiednich do Twojego kierunku rozwoju),

wizerunek (zdjęcia) – na przykład dla celów marketingowych Stowarzyszenia, takich jak publikacja w social mediach zdjęć z organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeń, w których brałeś/aś udział, lub umieszczenie Twojego zdjęcia na skrzynce mailowej G Suite, tworzonej w domenie Stowarzyszenia .

UWAGA: Prosimy, abyś nie przekazywał Stowarzyszeniu danych wrażliwych, tj. ujawniających m. in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania światopoglądowe lub religijne czy też przynależność do związków zawodowych, jak również danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących stanu zdrowia, seksualności (w tym orientacji seksualnej), nałogów lub orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym (w tym karnym) lub administracyjnym. Nikt nie będzie też Ciebie prosił o ujawnienie tych danych.

Inne cele przetwarzania przez Stowarzyszenie Twoich danych osobowych mogą polegać na przykład na:

1) zabezpieczeniu działań:
a) organizacyjnych (np. administracyjnych lub księgowych),
b) sprawozdawczych,
c) statystycznych lub
d) archiwizacyjnych Stowarzyszenia,

2) podejmowaniu czynności prawnych i faktycznych, których stroną jest Stowarzyszenie,

3) udostępnianiu treści marketingowych promujących działalność Stowarzyszenia i analizie ich skuteczności,

4) realizacji zobowiązań prawnych Stowarzyszenia.

W zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały pozyskane, podstawa prawna ich przetwarzania, okres przechowywania, sposób pozyskiwania i zakres udostępniania innym podmiotom mogą się różnić. 

 

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności RODO, przy czym podstawa ta zależy od konkretnej sytuacji i może nią być na przykład:

1) Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w szczególności gdy wyrazisz chęć działania w ramach Stowarzyszenia lub na jego rzecz, jak również udziału w organizowanych przez nie wydarzeniach, czy też skorzystania z oferowanych przez nie korzyści, takich jak możliwość zarekomendowania Twojej kandydatury firmom, z którymi współpracuje Stowarzyszenie. Zgoda jest dobrowolna, ale w niektórych sytuacjach odmowa jej udzielenia uniemożliwi podjęcie określonych czynności, np. rozpatrzenie Twojego uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie,

2) konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną (np. gdy Stowarzyszenie zamówi oferowany przez Ciebie towar lub usługę), lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO),

3) konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, takich jak ustalenie i dochodzenie przysługujących mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego co oznacza, że w przypadkach, w których istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych, Stowarzyszenie może z niej skorzystać, o czym zostaniesz odpowiednio poinformowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Stowarzyszenie nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:

1) osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które współpracują ze Stowarzyszeniem lub świadczą na jego rzecz usługi (w tym m. in. usługi doradcze lub audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową lub marketingową), lub wspierają je organizacyjnie lub technicznie, w zakresie odpowiednim do celu, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe,

2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą lub pośrednictwa w płatnościach, w zakresie odpowiednim do celu, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe,

3) podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla celu, w którym są przetwarzane, każdorazowo nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania.

 

8. UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

1) żądania informacji czy, jakie i w jakim celu przechowywane są Twoje dane osobowe,

2) żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,

3) żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, a także sprawdzenia, czy są przetwarzane zgodnie z prawem,

4) żądania sprostowania Twoich danych osobowych, w tym uzupełnienia danych niekompletnych i sprostowania niepoprawnych,

5) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym jego zawieszenia,

6) żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora, co umożliwia pobranie od Stowarzyszenia danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na zasadach określonych w RODO, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie zachodzi w oparciu o uzasadniony interes Stowarzyszenia. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są w bezpośrednich celach marketingowych,

8) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jeśli takowe będzie miało miejsce.

 

9. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające ich dalsze przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Swoją zgodę możesz wycofać wysyłając nam informację o cofnięciu zgody na adres e-mail rodo@coderscrew.pl.

 

10. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI 

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stowarzyszenie jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, przy czym zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej 14.11.2019 r. 

Polityka prywatności Stowarzyszenia znajduje się tutaj.

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA I JEGO DZIAŁALNOŚCI ONLINE

Do niniejszej sekcji należy w całości stosować postanowienia Sekcji I („Informacje ogólne”), a wyodrębnienie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, związanych z aktywnością online, ma charakter porządkujący. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz kwestie obejmujące m. in politykę cookies.

Cookies

Stowarzyszenie korzysta na prowadzonych przez siebie stronach internetowych (tj. na stronie Stowarzyszenia www. https://coderscrew.pl/, jak na również innych witrynach, obejmujących między innymi wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie – np.https://coderscamp.edu.pl/) z plików cookies, tj. informacji wysyłanych przez serwis do przeglądarki użytkownika, które są odsyłane z powrotem przez przeglądarkę przy kolejnych wejściach na witrynę.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stowarzyszenie jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszej Polityki, przy czym zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej https://coderscrew.pl/polityka-prywatnosci/.

Strona używa ciasteczek (cookies) w celu świadczenia usług i zgodnie z Polityką prywatności. Rozumiem

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart