POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIA CODERSCREW 

Z uwagi na zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/Wt. (dalej: „RODO”), zwracamy się do Ciebie z prośbą o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności (dalej: „Polityka”), zawierającą zasady zbierania,przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie CodersCrew.

Niniejsza Polityka obowiązuje we wszystkich przypadkach, w których Stowarzyszenie przetwarza Twoje dane osobowe, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają jej modyfikację lub doprecyzowanie, o czym zostaniesz odpowiednio poinformowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie CodersCrew z siedzibą we Wrocławiu, ul. Drukarska 37/78, 53-311 Wrocław, wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000744745, NIP: 8992849210, REGON: 38102690300000, adres e-mail: rodo@coderscrew.pl (dalej także: „Stowarzyszenie”).      

 

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Informujemy, że Stowarzyszenie jest uprawnione do pozyskiwania Twoich danych osobowych:

1) bezpośrednio od Ciebie, na przykład w sytuacji, gdy:

a) skontaktujesz się ze Stowarzyszeniem, podając przy tym swój adres e-mail, imię, nazwisko lub inne dane osobowe,

b) wstąpisz do lub będziesz działał na rzecz Stowarzyszenia,

c) weźmiesz udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie,

d) przekażesz darowiznę na rzecz Stowarzyszenia,

e) odwiedzisz stronę internetową lub pozostałe media (np. kanały social media) Stowarzyszenia lub organizowanego przez nie wydarzenia,

 

2) od podmiotów trzecich, na przykład od:

a) mocodawcy w razie udzielonego pełnomocnictwa,

b) pracodawcy,

c) strony czynności prawnej zawartej ze Stowarzyszeniem,

d)Twojego przedstawiciela ustawowego,

jak również z powszechnie dostępnych:

e) ewidencji i baz danych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

f) informacji, które zamieszczasz na publicznych profilach w portalach i mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn czy Facebook.

Niezależnie od źródła pozyskania wyżej wymienionych informacji przez Stowarzyszenie zrealizuje ono obowiązek, o którym mowa w szczególności w art. 13 i 14 RODO, tj. powiadomi Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o jego podstawach i warunkach, rodzaju pozyskiwanych danych osobowych, jak również o przysługujących Ci uprawnieniach.

 

 1. Rodzaj pozyskiwanych danych osobowych

Rodzaj pozyskiwanych danych osobowych zależy od konkretnej sytuacjii może obejmować w szczególności:

1) imiona, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lubpoczty elektronicznej, numer telefonu),

2) informacje o wykształceniu, zainteresowaniach i doświadczeniu zawodowym,

3) numer PESEL lub dokumentu potwierdzającego tożsamość,

4) informacje o aktywności w ramach lub na rzecz Stowarzyszenia, w tym w organizowanych przez nie wydarzeniach.

UWAGA:Prosimy, abyś nie przekazywał Stowarzyszeniu danych wrażliwych, tj. ujawniających m. in.pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania światopoglądowe lub religijne lub przynależność do związków zawodowych, jak również danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących stanu zdrowia, seksualności (w tym orientacji seksualnej), nałogów lub orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym (w tym karnym) lub administracyjnym.

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych 

Cel przetwarzania danych osobowych zależy od konkretnej sytuacji i może polegaćna przykład na:

1) prowadzeniu procesów rekrutacyjnych do Stowarzyszenia lub organizowanych przez nie wydarzeń,

2) zabezpieczaniu działań:

a) organizacyjnych (np. administracyjnych lub księgowych),

b) sprawozdawczych,

c) statystycznych,

lub archiwizacyjnych Stowarzyszenia,

3) podejmowaniu czynności prawnych i faktycznych, których stroną jest Stowarzyszenie,

4) udostępnianiu treści marketingowych promujących działalność Stowarzyszenia i analizie ich skuteczności,
5) realizacji zobowiązań prawnych Stowarzyszenia,

6) ocenie stopnia zaangażowania i rodzajów aktywności podejmowanych w ramach lub na rzecz Stowarzyszenia.

W zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały pozyskane, podstawa prawna ich przetwarzania, okres przechowywania, sposób pozyskiwania i zakres udostępniania innym podmiotom mogą się różnić. O szczegółowych modyfikacjach zostaniesz odpowiednio poinformowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności RODO,na przykład w oparciu o:

1) Twoją dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym w niektórych sytuacjach odmowa udzielenia takiej zgody uniemożliwi podjęcie określonych czynności, np. rozpatrzenie Twojej kandydatury do wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie, o czym zostaniesz każdorazowo poinformowany,
2) konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną (np. gdy Stowarzyszenie zamówi oferowany przez Ciebie towar lub usługę), lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO),

3) konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, takich jak ustalenie i dochodzenie jego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego co oznacza, że w przypadkach, w których istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych, Stowarzyszenie może z niej skorzystać, o czym zostaniesz odpowiednio poinformowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Stowarzyszenie nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla celu, w którym są przetwarzane, każdorazowo nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie:

1) osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które współpracują ze Stowarzyszeniem lub świadczą na jego rzecz usługi (w tym m. in. usługi doradcze lub audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową lub marketingową), lub wspierają je organizacyjnie lub technicznie, w zakresie odpowiednim do celu, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe,

2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą lub pośrednictwa w płatnościach, w zakresie odpowiednim do celu, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe,

3) podmiotom i organom, którym Stowarzyszenie jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające ich dalsze przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Pozostałe uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

1) żądania informacji czy, jakie i w jakim celu przechowywane są Twoje dane osobowe,

2) żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,

3) żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, a także sprawdzenia, czy są przetwarzane zgodnie z prawem,

4) żądania sprostowania Twoich danych osobowych, w tym uzupełnienia danych niekompletnych i sprostowania niepoprawnych,

5) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym jego zawieszenia,

6) żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora,co umożliwia pobranie od Stowarzyszenia danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na zasadach określonych w RODO, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie zachodzi w oparciu o uzasadniony interes Stowarzyszenia. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są w bezpośrednich celach marketingowych,

8) sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,jeśli takowe będzie miało miejsce.

 

 1. Prawo do złożenia skargi

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Dane kontaktowe

Stowarzyszenie CodersCrew z siedzibą we Wrocławiu, adres korespondencyjny: ul. Drukarska 37/78, 53-311 Wrocław, e-mail: rodo@coderscrew.pl

Wszystkie przysługujące Ci uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się ze Stowarzyszeniem na wyżej wymienione dane.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA I JEGO DZIAŁALNOŚCI ONLINE

Do niniejszej sekcji należy w całości stosować postanowienia Sekcji I („Informacje ogólne”), a wyodrębnienie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, związanych z aktywnością online, ma charakter porządkujący. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz kwestie obejmujące m. in politykę cookies.

 1. Cookies

Stowarzyszenie korzysta na prowadzonych przez siebie stronach internetowych (tj. na stronie Stowarzyszenia www. https://coderscrew.pl/, jak na również innych witrynach, obejmujących między innymi wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie – np.https://coderscamp.edu.pl/) z plików cookies, tj. informacji wysyłanych przez serwis do przeglądarki użytkownika, które są odsyłane z powrotem przez przeglądarkę przy kolejnych wejściach na witrynę.

 

III.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stowarzyszenie jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszej Polityki, przy czym zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej https://coderscrew.pl/polityka-prywatnosci/.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart